Ogólne Warunki do Umowy Wynajmu zawieranej z ZAPA DA

 1. Zasady ogólne

1.1.      Niniejsze warunki mają zastosowanie przy zawieraniu umowy o wynajem domów letniskowych, apartamentów, łodzi i o dodatkowe usługi i przedmioty wynajmu (dalej zwane łącznie przedmiotem wynajmu) między najemcami i ZAPA DA Uløybuktveien 19, 9197 Uløybukt, Uløya, 1941 Skjervøy, Norwegia, występującym na rynku pod nazwami handlowymi Lyngen Outdoor Center i Rotsund Seafishing.

1.2.      Informacje podawane na stronie www.lyngen-outdoor.com, www.rotsundseafishing.com, w innych materiałach marketingowych przez Rotsund Seafishing i Lyngen Outdoor Center i w dokumentach podróży, razem z niniejszymi warunkami ogólnymi, stanowią całość umowy między ZAPA DA a najemcą. Warunki umowy, w przypadku sprzeczności, zastępują informacje zawarte w innych dokumentach. ZAPA DA nie gwarantuje informacji podawanych przez jakiekolwiek osoby trzecie.

1.3.      Umowa wynajmu staje się wiążąca między stronami, gdy najemca otrzyma potwierdzenie rezerwacji.

 1. Płatność

2.1.      W przypadku rezerwacji pierwsza rata 20% ceny całkowitej podlega zapłacie 14 dni po zawarciu umowy. W przypadku rezerwacji online za pomocą karty kredytowej, dana karta kredytowa zostanie natychmiast obciążona 20% całkowitej ceny. Wszystkie dokumenty podróży zostaną wysłane do najemcy, gdy tylko przedpłata zostanie zarejestrowana. Druga rata 80% całkowitej kwoty podlega zapłacie 30 dni przed okresem najmu i musi nadejść do ZAPA DA najpóźniej na ten dzień.

2.2.         W przypadku rezerwacji 29 dni przed rozpoczęciem okresu najmu lub później, całkowity koszt usługi podlega zapłacie niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku rezerwacji online za pomocą karty kredytowej, karty kredytowej, dana karta kredytowa zostanie natychmiast obciążona całkowitą kwotą. Wszystkie dokumenty podróży zostaną wysłane do najemcy, gdy tylko zapłata zostanie zarejestrowana.

2.3.      Jeśli ZAPA DA pomaga najemcy w rezerwacji transportu, zapłata za transport podlega zapłacie niezwłocznie po zawarciu umowy. Paragrafów 2.1-2.3 dotyczących opóźnienia zapłaty za rezerwacje nie stosuje się do płatności za transport.

2.4.         Jeśli warunki płatności w punktach 2.1 do 2.4 nie zostaną spełnione, będzie to uznane za istotne naruszenie i uzasadnia anulowanie umowy przez ZAPA DA. ZAPA DA spróbuje zawiadomić najemcę przed anulowaniem umowy. Zobowiązanie najemcy do zapłaty podlega artykułowi 4 Anulacja.

 1. Zmiany

3.1.      Pod warunkiem, że pozostało co najmniej 56 dni do uzgodnionego terminu przyjazdu i że nie są dostępne alternatywne rezerwacje, najemca ma prawo do zmiany rezerwacji. Zmiany nie mogą pociągać za sobą zmniejszenia kwoty czynszu, a zmiana musi być w tym samym roku i w tym samym miejscu co pierwotna rezerwacja. Opłata za zmianę wynosi 300 NOK.

3.2.      Jeśli najemca zarezerwował transport przez ZAPA DA jakiekolwiek zmiany w rezerwacji transportu muszą być dokonywane za pośrednictwem ZAPA DA. Prawo do dokonywania zmian w rezerwacji transportu podlega ograniczeniom zgodnie z warunkami firm transportowych i jest możliwe tylko w takim zakresie, w jakim zmiany zostaną przyjęte przez firmy transportowe. Wszelkie dodatkowe koszty i opłaty z firm transportowych z tytułu zmian muszą być poniesione przez najemcę.

 1. Anulacja

4.1.         Anulacje muszą być na piśmie i są ważne od daty otrzymania przez ZAPA DA.

4.2.         Każda anulacja rezerwacji wymaga następujących opłat:

4.2.1       W przypadku anulacji w ciągu pierwszych 14 dni od rezerwacji najemca uiści opłatę anulacyjną w wysokości 500 NOK, pod warunkiem, że pozostało ponad 30 dni do początku okresu najmu.

4.2.2       W przypadku anulacji później niż 14 dni po rezerwacji i do 61 dni przed rozpoczęciem okresu najmu, najemca uiści opłatę anulacyjną w wysokości 20 % łącznej kwoty należnej zgodnie z umową.

4.2.3       W przypadku anulacji 60 do 31 dni przed rozpoczęciem okresu najmu, najemca uiści opłatę anulacyjną w wysokości 70% łącznej kwoty należnej zgodnie z umową.

4.2.4       W przypadku anulacji poniżej 31 dni przed rozpoczęciem okresu najmu, najemca uiści opłatę anulacyjną w wysokości 100 % łącznej kwoty należnej zgodnie z umową.

4.2.5        Czas zakończenia powyższych okresów to poprzedzająca północ.

4.3.      Jeśli najemca może znaleźć inną osobę do przejęcia umowy najmu w tym samym okresie i w tej samej cenie, a ta osoba zostanie zaakceptowana przez ZAPA DA w formie pisemnej, umowa najmu może być przeniesiona na tę osobę, za opłatą w wysokości 500 NOK

4.4.      Jeśli najemca zarezerwował transport przez ZAPA DA, anulowanie rezerwacji transportu musi być dokonane za pośrednictwem ZAPA DA. Prawo do anulowania rezerwacji transportu podlega ograniczeniom zgodnie z warunkami firm transportowych i jest możliwe tylko w takim zakresie, w jakim anulowanie jest akceptowane przez firmy transportowe. Wszelkie koszty i opłaty w związku z anulowaniem muszą być poniesione przez najemcę.

4.5.      Najemca musi samodzielnie zakupić ubezpieczenie podróżne i/lub ubezpieczenie od anulacji na pokrycie wszelkich kosztów w wyniku choroby lub innych okoliczności uniemożliwiających najemcy skorzystanie z zarezerwowanego przedmiotu wynajmu. ZAPA DA zaleca, aby osoby mieszkające w kraju UE/EOG, posiadały Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), na cały okres podróży, a także ubezpieczenie podróżne i ubezpieczenia wymienione w pkt. 10.
W przypadku anulacji pobytu należy o niej powiadomić ZAPA DA, natomiast roszczenie o rekompensatę finansową należy kierować do firmy ubezpieczeniowej.

 1. Obowiązki najemcy

5.1       Najemca będzie traktował nieruchomość, łodzie i sprzęt oraz wszelkie inne przedmioty wynajmu, w sposób właściwy. Przedmioty wynajmu, które są przekazywane najemcy, muszą być zwrócone w tym samym stanie, w jakim zostały przyjęte.

5.2       Najemca jest zobowiązany do pozostawienia  przekazanych mu przedmiotów wynajmu, a w szczególności łodzi i domu/apartamentu w stanie uporządkowanym. Najemca powinien w szczególności zwrócić uwagę na oczyszczenie lodówki, zamrażarki, kuchenki, piekarnika, grilla, łazienki i instalacji sanitarnych. Dom, apartament i łodzie muszą pozostać w tym samym stanie, w jakim chciałoby się je otrzymać. Koszty brakującego lub nieodpowiedniego sprzątania będą naliczone najemcy. Nawet jeśli najemca zamówił końcowe sprzątanie, lub jest ono wliczone w cenę wynajmu, nie zwalnia go to od poukładania naczyń, opróżnienia lodówki i uporządkowania domu i otoczenia przed wyjazdem.

5.3       Najemca jest zobowiązany do wyrównania wszelkich szkód spowodowanych w mieniu, nieruchomości ze sprzętem, łodziach, silnikach, wyposażeniu itp. i także ponosi stosowną odpowiedzialność za takie szkody spowodowane przez osoby uczestniczące w wynajmie lub którym najemca w inny sposób udostępnił nieruchomości.

5.4       Najemca będzie po przybyciu zobowiązany do wpłacenia w gotówce kaucji w kwocie 2000 NOK za apartament/dom oraz łódź, a jeśli wynajmuje więcej niż jedną łódź – 1500 NOK za każdą. Kaucja zostanie zwrócona najemcy, gdy zwróci jednostkę i łódź w uzgodnionym stanie. Akceptuje się ekwiwalent kwoty NOK w Euro.

5.5       Najemca jest zobowiązany do posiadania odpowiednich zezwoleń i uprawnień jeżeli takie są wymagane na terenie Królestwa Norwegii w związku z użytkowaniem przedmiotu wynajmu. W szczególności dotyczy to uprawnień do prowadzenia łodzi motorowych dla osób urodzonych po 1 stycznia 1980r. Najemca może używać łodzi wyłącznie od świtu do zmierzchu i musi parkować je we wskazanym miejscu w Uloybukt. Zabrania się korzystania z łodzi po ciemku oraz parkowania ich poza terenem ZAPA DA.

5.6      Najemca jest zobowiązany posiadać odpowiednie ubezpieczenie przez cały okres wynajmu. Ubezpieczenie musi pokrywać wszystkie planowane przez najemce aktywności, szczególnie koszty prowadzenia akcji ratunkowej z użyciem łodzi i helikopterów i transportu medycznego do kraju zamieszkania najemcy.

5.7       Najemca niniejszym potwierdza, że rozumie nieuniknione ryzyko związane z planowanymi przez niego działaniami podczas pobytu w ZAPA DA. W szczególności najemca rozumie ryzyko związane z aktywnościami na świeżym powietrzu, takimi jak ski-touring, alpinizm, wspinaczka, turystyka piesza, wędkarstwo morskie i niniejszym oświadcza, że podejmuje je wyłącznie na własną odpowiedzialność, niezależnie od korzystania z usług przewodnickich, jeżeli są one zapewniane przez ZAPA DA.

 1. Godziny przybycia i wyjazdu

6.1.      Godzina przyjazdu to 14.00, godzina wyjazdu to 10.00, chyba że co innego jest podane na naszej stronie www lub w dokumentach podróży. Jeśli przyjazd lub wyjazd następuje w godzinach 23.00 – 07.00, najemca może być obciążony opłatą w wysokości 600 NOK po przybyciu do miejsca przeznaczenia.

6.2.      Transfer najemcy z lotniska, hotelu czy innego miejsca do miejsca przeznaczenia jest uzgodniony na konkretną godzinę z wolnym od opłat okresem oczekiwania wynoszącym 3 godziny. W przypadku opóźnienia w przybyciu najemcy przekraczającym 3 godziny nalicza się następujące opłaty:

 • Opóźnienie 3-5 godzin – NOK 1000
 • Opóźnienie 5-12 godzin – NOK 2000
 • Opóźnienie w okresie nocnym – NOK 3000
 • Opóźnienie powyżej 12 godzin – NOK 5000

6.3      Cena transferu jest zgodna z cennikiem opublikowanym na stronie https://rotsundseafishing.com/ceny-i-rezerwacje/. W cenę transferu wliczone są: dojazd na zakupy, podjęcie sprzętu z wypożyczalni oraz odpowiednie bilety promowe.

6.4      Za nocne transfery naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie internetowej https://rotsundseafishing.com/ceny-i-rezerwacje/

 1. Usterki, reklamacje i środki zaradcze

7.1.      Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do ZAPA DA niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 48 godzin po rozpoczęciu okresu wynajmu lub odkryciu uszkodzenia/wady, a w każdym razie przed końcem okresu najmu. Jeśli uszkodzenie/wada nie będzie lub nie może być naprawiona na miejscu, należy wysłać pisemną reklamację do ZAPA DA w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu najmu. ZAPA DA ma obowiązek odpowiedzieć najemcy w ciągu 6 tygodni po otrzymaniu skargi.

7.2.      Wada występuje wówczas, gdy przedmiot wynajmu różni się od tego, co zostało uzgodnione lub przyjęte w umowie, a nie jest to spowodowane przez najemcę ani nie wynika z okoliczności zależnych od niego. Odstępstwa od uzgodnionego stanu nie są jednak uważane za wadę, jeśli ma to niewielkie znaczenie lub są takiego rodzaju, że najemca musi przyjąć, że mogą wystąpić od czasu do czasu. To samo odnosi się do różnic w warunkach naturalnych, o których ZAPA DA nie wiedział ani nie mógł mieć wiedzy lub kontroli nad nimi.

7.3.      Należy oczekiwać pewnych różnic w jakości, lokalizacji, wyposażeniu itp. pomiędzy różnymi przedmiotami wynajmu. Ponadto należy oczekiwać pewnych różnic między przedmiotami wynajmu przedstawionymi w materiałach marketingowych, a faktycznie przydzielonymi najemcy. Takie różnice nie stanowią wady. Fakt, że inni najemcy otrzymali przedmiot wynajmu o innej jakości, lokalizacji, wyposażeniu itp. niż przedmiot wynajmu najemcy, nie stanowi wady.

7.4.      Najemca zobowiązuje się przyczyniać do zminimalizowania szkód i wad i pomagać w utrzymaniu zużycia i strat wykorzystywanego przez najemcę przedmiotu wynajmu na jak najniższym poziomie. ZAPA DA utrzyma racjonalny termin na skorygowanie lub usunięcie wszelkich szkód lub wad.

7.5.      ZAPA DA zastrzega sobie prawo, w miarę możliwości i wedle uznania, do naprawienia szkody lub wady poprzez przekazanie najemcy przedmiotu wynajmu o podobnej cenie i jakości.

7.6.      ZAPA DA odpowiada tylko za bezpośrednie straty gospodarcze poniesione przez najemcę. ZAPA DA nie może odpowiadać za straty pośrednie (wynikowe) lub szkody natury niefinansowej (szkody idealne). Odszkodowania nie można żądać za żadne straty lub szkody spowodowane przez własne niedbalstwo lub stan najemcy.

 1. Odpowiedzialność ZAPA DA

8.1.      W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby umowa najmu nie mogła być zrealizowana z przyczyn niezależnych od ZAPA DA, których uwzględnienia nie można było racjonalnie oczekiwać gdy umowa była zawierana, a ZAPA DA nie mógł uniknąć lub przezwyciężyć ich skutków, ZAPA DA może anulować umowę najmu ze zwrotem już zapłaconego czynszu. ZAPA DA jednak, jeśli to możliwe i według własnego uznania, zaoferuje najemcy podobny przedmiot wynajmu lub usługę w tym samym obszarze i w tej samej cenie.

8.2.      ZAPA DA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli podróż zostanie przerwana w wyniku przeszkód wymienionych w ppkt 8.1, które pojawią się po rozpoczęciu podróży. Jeśli podróż zostaje skrócona przez ZAPA DA ze względu na takie warunki, lub najemca anuluje ją ze względu na takie warunki, najemca mimo to będzie uprawniony do proporcjonalnego obniżenia ceny. ZAPA DA ma, w miarę możliwości, obowiązek wyeliminowania ryzyka i niedogodności dla najemcy.

8.3.      Wszystkie formy transportu zarezerwowane przez ZAPA DA są na wyłączną odpowiedzialność danej firmy przewozowej. Odpowiedzialność w związku z, między innymi, opóźnieniami, utratą połączenia itd. ponosi dana firma przewozowa. Tak więc ZAPA DA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transport. Warunki firm przewozowych zostaną przekazane pasażerom na życzenie.

8.4.      ZAPA DA nie ponosi odpowiedzialności za stratę wynikłą z kradzieży lub innych działań zewnętrznych, jakie mogą mieć wpływ na mienie osobiste najemcy itp.

 1. Siła wyższa

9.1.      Jeśli realizacja najmu jest utrudniona lub niemożliwa z powodu zdarzeń siły wyższej, takich jak wojna, katastrofy naturalne i skażenia, epidemie, zamknięte granice, warunki ruchu, zatrzymania w obrocie walutowym, strajki, lokauty oraz podobne warunki, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, ZAPA DA może anulować umowę. ZAPA DA nie może ponosić odpowiedzialności za straty spowodowane takim anulowaniem.

 1. Ubezpieczenie i ryzyko.

10.1.    Najemca  jest odpowiedzialny za posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia na cały okres pobytu. Ubezpieczenie musi pokrywać wszystkie aktywności planowane w trakcie pobytu, w szczególności koszty akcji poszukiwawczej i ratunkowej, w tym z użyciem jednostek pływających i helikoptera, oraz transport medyczny do kraju w wypadku odniesienia obrażeń.

10.2.    Najemca niniejszym potwierdza, że rozumie i akceptuje ryzyko związane z uprawianiem aktywności planowanych w trakcie pobytu i związanych z przedmiotem wynajmu. W szczególności najemca rozumie ryzyko związane z uprawianiem ski-touringu, wspinaczki górskiej, turystyki górskiej, wędkarstwa morskiego i podejmuje je na własną odpowiedzialność.

10.3.    ZAPA DA nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Obrażenia, utratę zdrowia lub życia odniesione podczas pobytu
 • Utratę rzeczy osobistych
 • Warunki pogodowe i inne czynniki naturalne

10.4.    Najemca musi poinformować ZAPA DA w przypadku przeciwskazań medycznych do uprawiania związanych z pobytem i przedmiotem wynajmu aktywności.

 1. Postanowienia końcowe

11.1.     Na stronach www.lyngen-outdoor.com i www.rostsundseafshing.com , w katalogach i innych materiałach marketingowych mogą znaleźć się błędy. ZAPA DA nie ponosi odpowiedzialności gospodarczej za wszelkie błędy typograficzne lub inne nieświadomie błędne informacje, które mogą spowodować szkody najemcy.

11.2.     Spory między najemcą a ZAPA DA będą rozstrzygane polubownie. Jeśli najem wchodzi w skład pakietu turystycznego według ustawy o wycieczkach § 2-1 (tj. jeżeli umowa obejmuje usługi dodatkowe oprócz wynajmu domów lub apartamentów), najemca może bezpłatnie wnieść spór z ZAPA DA przed Trybunał ds. Pakietów, zob. www.pakkereisenemnda.no.